Yr hyn agyflawnwyd

Yn ystod y blynyddoedd hyn, er mwyn cynorthwyo’r cyfarfodydd ar y cyd, sefydlodd y ddau bwllgor wersi dawns traddodiadol i bawb a gwersi iaith: Saesneg a pheth Cymraeg ym Mhlogonnec a Ffrangeg a pheth Llydaweg yn Llandysul. Er mwyn codi arian ar gyfer teithiau, fe drefnwyd gwahanol ddigwyddiadau: bingo, ffeiriau sborion, noson crêpes, fest-noz, cyngherddau, nosweithiau caws a gwin, cardiau cyfarch mewn pedair iaith, ayyb.

JPEG - 79.7 kb

Cafodd y gefeillio rhwng Llandysul a Phlogonnec ei wneud yn swyddogol pan arwyddwyd y Siarter ar yr 16eg o Orffennaf 1988 a’r 20fed o Awst 1989. Codwyd arwyddion ar y prif ffyrdd wrth ddod i mewn i’r trefi, fel symboliaeth o’r gefeillio, ym Mhlogonnec yn 1989 a Llandysul yn 1992. Enwyd maes parcio di-enw ym Mhlogonnec yn ‘Sgwâr Llandysul’ yn ystod seremoni arwyddo’r Siarter.

JPEG - 38.4 kb
JPEG - 39.8 kb

Cychwynodd teithiau cyfnewid yr oedolion ym 1987 ac maent wedi parhau yn flynyddol. Y dueddiad yn awr yw i bobl Plogonnec deithio i Landysul yn ystod penwythnos y Dyrchafael ac i bobl Llandysul deithio i Blogonnec yn ystod adeg fest-noz y pwyllgor gefeillio, ar y dydd Sadwrn olaf ym mis Awst, neu os nad bryd hynny, yn ystod hanner tymor mis Hydref. Mae’r teithiau hyn yn digwydd bob yn ail flwyddyn.

JPEG - 39.5 kb
Ffatri Henaff 2003

- Mae trefniadau’r ymweliadau wedi eu seilio ar thema bob tro, er enghraifft datblygiad economaidd, yr amgylchedd, iaith, adeiladwaith Ewropeaidd, ayyb. O ganlyniad, cafodd y teithwyr o Gymru gyfle i ymweld â fferm amaethyddol fechan, fferm gaws, distyllfa, y farchnad bysgod yn Guilvinec, y ffatri HENAFF, gardd fotaneg Brest, oll yn ardal Plogonnec, yn ogystal â chymryd rhan mewn darlithoedd ac arddangosfeydd ar ieithoedd lleiafrifol, pobl ifanc a chynnyrch Ewropeaidd a Llydewig.

JPEG - 56.1 kb
Yr ardd-fotaneg 2000

- Cafodd trigolion Plogonnec gyfle i ymweld â’r ganolfan egni adnewyddol ym Machynlleth, y diwylliant Cymreig yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yr Ardd Fotaneg, gweithdy aur ac arian, y diwydiannau yn Llandysul (ffatri Waffles Tregroes a’r argraffwyr a’r cyhoeddwyr yng Ngwasg Gomer) ymysg ymweliadau eraill. Maent wedi mwynhau nifer o ddarlithoedd ar bynciau megis datblygu cynaliadwy, rhaglenni arweinwyr, Antur Teifi, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a Cwmni Iaith Cyf hefyd.

- Os oes rhai pobl o’r trip cyntaf yn parhau i ymweld â’r efeilldref, mae hyn oherwydd bod cysylltiadau go iawn wedi eu creu rhwng y ddwy dref a rhwng teuluoedd. Dyma a ddenodd pobl newydd i ymuno â’r gefeillio. Ond, yn fwy na dim arall, mae’r ‘cefndryd Celtaidd’ enwog yn ffrindiau, sy’n hapus i gwrdd eto bob blwyddyn er mwyn cyfnewid a rhannu eu diwylliannau ac, wrth gwrs, i gael hwyl!

JPEG - 37.8 kb
profiad gwaith 1995

- Ers y dechrau, un o flaenoriaethau’r pwyllgorau oedd cynnwys pobl ifanc yn y gefeillio. Mor gynnar a mis Chwefror 1988, aeth 12 merch o Gymru draw i Blogonnec am wythnos. Yn eu tro, fe groesawon nhw eu ffrindiau o Blogonnec i Landysul ddeufis yn ddiweddarach. Mae’r cyfnewidiadau hyn rhwng pobl ifanc wedi parhau yn y blynyddoedd wedi hynny. Mae ysgol cyfrwng Cymraeg Llandysul hefyd ynghlwm â’r gefeillio wrth gynnig cyfle i’r myfyrwyr sy’n astudio Ffrangeg dreulio cyfnod eu profiad gwaith mewn ysgolion a siopau ym Mhlogonnec.

JPEG - 37.3 kb
gwersyll gwaith ym Mhlogoneg 1998
JPEG - 45.4 kb
gwersyll gwaith yn Llandysul 1999

- Ym 1998 a 1999, trefnodd ULAMIR (yr Undeb lleol ar gyfer ysgogiad mewn ardal wledig) a Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, ar y cyd â’r pwyllgorau gefeillio, wersylloedd ieuenctid ar gyfer pobl ifanc yn y ddwy dref. Dysgodd y bobl ifanc weithio mewn tîm gyda phobl o wlad arall, tra’n gwneud rhywbeth defnyddiol i’r gymuned ar yr un pryd. Ymysg y prosiectau hyn roedd creu cylchffordd VTT (beiciau mynydd) ac adnewyddu maes chwarae ym Mhlogonnec yn ogystal â datblygu llwybrau troed a meinciau yn Llandysul. Wrth gwrs, rhoddodd y tripiau hynny gyfle iddynt ddarganfod eu gefeilldref a chael hwyl!

- Cafodd tripiau ar gyfer pobl ifanc eu trefnu yn reit gyson ers hynny, ond roedd angen mwy o amser er mwyn sefydlu teithiau cyfnewid ar gyfer plant iau (ysgolion cynradd). Ym Mehefin 1991, aeth disgyblion o Landysul i ysgol gynradd ym Mhlogonnec am rai dyddiau. Serch hynny, dim ond yn awr, 10 mlynedd yn ddiweddarach, mae cyfnewidiad go iawn wedi dechrau. Aeth 26 o blant o ysgolion cynradd Llandysul a Thregroes i Blogonnec ym Mehefin 2001, ac ym mis Mai y flwyddyn ganlynol, darganfu 24 o ddisgyblion o ysgolion cynradd St-Egonnec a Saint-Albin Llandysul am y tro cyntaf. Mae’r teithiau cyfnewid bellach wedi eu sefydlu yn llawn ac aeth disgyblion o Landysul a Thregroes i Blogonnec ym Mehefin 2003 a dychwelodd y disgyblion o Blogonnec ym Mehefin 2004.

JPEG - 36.4 kb
ysgolion cynradd o Landysul 2001
JPEG - 44.7 kb
ysgolion cynradd o Blogoneg 2002
JPEG - 48.5 kb
ysgolion cynradd o Landysul 2003
JPEG - 42.1 kb
ysgolion cynradd o Blogoneg 2004


JPEG - 46.7 kb
Chwaraewyr pêl-droed o Gymru ac o Lydaw 1995

- Nid ysgolion a disgyblion yw’r unig rai sydd â diddordeb yn y cyfleoedd a gynigir gan y gefeillio. Mae chwaraeon ynghlwm hefyd. Ym mis Mai 1990, arhosodd chwaraewyr pêl-droed ifanc o Landysul a oedd yn cymryd rhan yn y ‘Mondial Pupille’ yn Plomein gyda theuluoedd ym Mhlogonnec. Tua’r un adeg, cymerodd tîm pêl-droed h?n Plogonnec ran mewn twrnament yn Llandysul. Dilynodd tîm arall ôl eu troed ym 1994 gan groesawu tîm o Gymru yn ôl ym mis Awst 1995. Canlyniadau’r gemau: gobeithio am fuddugoliaethau hapus yn y ddwy ran gyntaf a hyd yn oed gwell ar gyfer y drydedd ran!

JPEG - 36.5 kb
Gouren

- Gwnaed cam arall yn 2001, pan benderfynodd y pwyllgor gefeillio ym Mhlogonnec greu swydd gan ddefnyddio’r cynllun Gwasanaeth Gwirfoddolwyr Ewropeaidd (EVS). Arhosodd Rhydian Jones, a ddeuai’n wreiddiol o Gaerfyrddin yng Nghymru, ym Mhlogonnec am ddeng mis. Roedd yn ymwneud â’r bywyd lleol, siaradodd am Gymru wrth drigolion Plogonnec, a dysgodd y Gouren (reslo Llydewig). Yn ystod y cynllun hwn, rhoddodd wersi Saesneg hefyd i blant ysgol a gweithiodd gydag ULAMIR yng nghanolfan blant Guengat.

JPEG - 16.2 kb
Katell yn er Eisteddfod

- Yn 2003-2004, treuliodd Katell Pennaneac’h, a ddoi’n wreiddiol o Blogonnec, ddeng mis yn Llandysul o dan y cynllun EVS. Amcan y cynllun oedd creu gwe-fan (yr un yr ydych yn ymweld â hi yn awr). Er mwyn gwella ei hymwybyddaieth o ddiwylliant, traddodiadau a ffordd o fyw Cymru, roedd ynghlwm ag ysgolion cynradd Llandysul a’r Fro, Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion a swyddfa Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen yn Llandysul. Dysgodd siarad Cymraeg hefyd, gan ennill gradd A mewn arholiad Cymraeg cenedlaethol.

- Ers 1992, rhoddwyd grantiau Ewropeaidd tuag at deithiau cyfnewid yr oedolion. Yn ogystal, mae pwyllgor Plogonnec yn manteisio o gymhorthdal tref blynyddol ers iddo gael ei sefydlu. Mae Cyngor Cymuned Llandysul wedi cefnogi’r gefeillio yn ariannol hefyd. Mae’r holl weithgarwch hwn yn ychwanegu dimensiwn newydd i fywyd diwylliannol y trefi ac yn creu cysylltiadau rhwng yr holl drigolion a rhai cymdeithasau. Daeth rhai unigoilion i gwrdd â phobl newydd yn eu cymuned eu hunain yn ogystal â’r efeilldref drwy’r gefeillio.

| | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0