Holl weithgareddau’r gefeillio

Fe welwch yma yr holl weithgareddau a drefnwyd gan y gefeillio. Os oes diddordeb gennych mewn blwyddyn arbennig, cliciwch ar y flwyddyn.

1980...

1984

Pwyllgor llywio’n cael ei greu yn Llandysul er mwyn datblygu’r syniad o efeillio. Cadeirydd: Huw Bevan-Jones (hyd 2001) Ysgrifennydd: Phillip Ainsworth Trysorydd: Eileen Curry


1985

Yn y flwyddyn hon gwneir y cysylltiadau cyntaf rhwng Llandysul a Phlogonnec.


1986

Ebrill 4ydd: Cyngor Tref Plogonnec yn cytuno i greu’r gefeillio.

Ebrill 17eg : Trefnir cyfarfod cyffredinol cyntaf ym Mhlogonnec ar gyfer pawb sydd â diddordeb yn y cynllun. Tua deg ar hugain o bobl yn mynychu.

Tua dwsin o bobl yn paratoi dogfen er mwyn cyflwyno Plogonnec i Landysul. Caiff ysgrif, a ddaeth o’r ddogfen hon, ei golygu diolch i’r grant tref cyntaf.


1987

Ebrill : Derbynir dogfen Llandysul.

Mai : Cyflwynir Llandysul i gyngor y dref yn ogystal â phobl Plogoneg.

Mai 26ain : Gwneir pwyllgor gefeillio Plogonnec, a oedd ond yn un dros dro hyd yn hyn, yn un swyddogol. Cadeirydd: Jaklin Pennaneac’h Ail gadeirydd: Denis Bernard Ysgrifennydd: Marie-Isabelle Marzin; Cynorthwy-ydd: Genèvive Le Bras Trysorydd: Monique le Bellac; Cynorthwy-ydd: Annick Bolou

Gorffennaf 10fed-12fed: Ymweliad cyntaf 30 o bobl o Blogonnec â Llandysul

Diwedd Hydref: 30 o bobl o Gymru yn eu tro yn aros am benwythnos hir ym Mhlogonnec.

Rhoddodd y teithiau cyntaf rheiny gyfle i bawb ddarganfod y ddwy ardal gan ddarparu’r cyfle iddynt brofi cyfnewidiadau diwylliannol gwirioneddol: dawnsfeydd gavotte a chlocsio; corau Cymreig a Kan ha diskan, crêpes a phice ar y maen; hapusrwydd ac awyrgylch dda…Dechreuodd y gefeillio ar seiliau cadarn!


1988

O’r dechrau, roedd y ddau bwyllgor am drefnu teithiau cyfnewid rhwng pobl ifanc. Dechreuodd y rheiny y flwyddyn hon.

Chwefror : Am y tro cyntaf, 12 o ferched ifanc o Gymru yn treulio wythnos ym Mhlogonnec.

Ebrill : Y daith ddychwelyd: 16 o bobl ifanc yn teithio o Blogonnec i Landysul.

Gorffennaf 16eg: Dyddiad arwyddocaol i’r gefeillio: rhan gyntaf Siarter y gefeillio yn cael ei harwyddo yn Llandysul ym mhresenoldeb Maer Plogonnec a Chadeirydd Cyngor Cymuned Llandysul yn hystod taith dridiau i oddeutu deugain o bobl o Blogonnec.

Dyma’r flwyddyn hefyd y trefnwyd y gwersi Saesneg cyntaf ym Mhlogonnec, gyda’r bwriad o wella cyfathrebu yn ystod teithiau cyfnewid yn y dyfodol.


1989

Chwefror: 11eg-18fed 15 o bobl ifanc o Gymru yn ymweld â Phlogonnec.

Ebrill : 14 o bobl ifanc o Blogonnec yn ymweld â Llandysul.

Awst 20fed : Dyma ddyddiad pwysig arall; y diwrnod hwn fe arwyddwyd ail ran y Siarter, ym Mhlogonnec, ym mhresenoldeb Maer Plogonnec a Chadeirydd Cyngor Cymuned Llandysul. 75 o bobl o Gymru yn teithio i Blogonnec ar gyfer yr achlysur hwn. Plennir derwen o Gymru mewn maes parcio ym Mhlogonnec, a enwyd yn ddiweddar yn ‘sgwâr Llandysul’, yn symbol o’r uniad hwn. Gosodir arwydd yn nodi’r gefeillio rhwng Plogonnec a Llandysul a’r Fro ar ffordd Quimper wrth y fynedfa i Blogonnec.

1990...

1990

Mai : Mis o chwaraeon i’r gefeillio: tîm pêl-droed h?n a’u cefnogwyr (51 o bobl i gyd) yn cystadlu mrewn twrnament yn Llandysul. Canlyniadau: 10-3 i’r Llydawyr – bydd yn rhaid dial!

Chwaraewyr pêl-droed ifanc o Gymru yn cymryd rhan yn y ‘Mondial Pupilles’ ym Mhlomelin, gan aros gyda theuluoedd ym Mhlogonnec. Yr ‘Ecureuils de Plogonnec’ (tîm pêl-droed) a’r pwyllgor gefeillio yn trefnu’r derbyniad.


1991

Y pwyllgorau yn parhau i annog teithiau cyfnewid rhwng pobl ifanc o’r ddwy dref a’r flwyddyn hon am y tro cyntaf, plant ysgol o Gymru yn mynd i Blogonnec.

Mai 1af-8fed: 25 o bobl ifanc o Blogonnec a Plonévez-Porzay yn aros yn Llandysul.

Mehefin1af -2il : Plant ysgol o Landysul yn ymweld â Phlogonnec.

Hydref 22ain-26ain Yn dilyn y trip blaenorol ym mis Mai, 48 arall o bobl ifanc o Gymru yn ymweld â Phlogonnec a’r ardal.


1992

Gorffennhaf: Gosodir dau arwydd ffordd yn nodi’r gefeillio rhwng Llandysul a’r Fro a Phlogonnec wrth ddod i mewn i Landysul, ar ffyrdd Cei Newydd a Chaerfyrddin.

Gorffennhaf 30ain - Awst 3ydd Tua trigain o bobl o Blogonnec yn ymweld â Llandysul gan fynd am y diwrnod i’r Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth (Eisteddfod Genedlaethol Cymru).

Hydref 24ain - 27ain Tua deugain o bobl o Gymru yn aros ym Mhlogonnec am y penwythnos.


1993

Y gwersi dawns Llydweig yn dechrau y flwyddyn hon ym Mhlogonnec.

Ebrill : Dwy ferch ifanc o Gymru yn mynd i Blogonnec am wythnos o brofiad gwaith.


1994

Ebrill 7fed-16eg: Y flwyddyn hon, 8 merch o Gymru yn ymweld â Phlogonnec i wneud profiad gwaith. Maent yn gweithio yn yr ysgolion a’r siopau lleol.

Ebrill 28ain- Mai 5ed 14 o bobl ifanc o Blogonnec yn aros yn Llandysul am wythnos.

Mai 12fed-15fed 33 o fabolgampwyr o Blogonnec yn ymweld â Llandysul.


1995

Diwedd Awst: 75 o bobl o Gymru, 20 ohonynt yn chwaraewyr pêl-droed, yn aros ym Mhlogonnec am benwythnos hir. Y tîm pêl-droed o Gymru yn ennill ddwy waith yn erbyn y tîm o Lydaw: 6-2 a 4-2.

Deg merch o Gymru yn ymweld â Phlogonnec i wneud profiad gwaith.


1996

Gorffennhaf 5fed-8fed: 53 o bobl o Blogonnec yn cymryd rhan yn y carnifal yn Llandysul, gan orymdeithio fel seremoni briodas mewn gwisgoedd Llydewig drwy strydoedd Llandysul.


1997

Awst 31ain - Medi 4fed: 50 o bobl o Gymru yn ymweld â Phlogonnec a’r ardal i fwynhau fest-noz, crêpes ayyb.


1998

Mai : Daw 75 o bobl o Gymru i ddathlu 10fed pen-blwydd y gefeillio ym Mhlogonnec.

Gorffennhaf 27fed-Awst 10: Gyda chymorth ULAMIR e Bro Glazik (Undeb lleol ar gyfer ysgogiad mewn ardaloedd gwledig) a Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, pwyllgor gefeillio Plogonnec yn trefnu gwersyll gwaith ym Mhlogonnec. 9 o bobl ifanc o Gymru a 12 o Lydaw yn cyd-weithio i greu cylchffordd VTT (beiciau mynydd) ac adnewyddu maes chwarae ym Mhlogonnec.


1999

Awst : Trefnir gwersyll gwaith arall gyda chymorth ULAMIR a Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, ond yn Llandysul y tro hwn. 10 o bobl ifanc o Lydaw yn cyd-weithio gyda 14 o bobl ifanc o Gymru er mwyn datblygu llwybrau troed a chynorthwyo i gerfio beinciau pren ger yr afon yn Llandysul.

Diwedd Awst:

Daw 82 o bobl o Blogonnec i ddathlu 10fed pen-blwydd y gefeillio yn Llandysul.

2000...

2000

Mehefin : Grrwp o bobl o Blogonnec yn dod i Landysul am y penwythnos.


2001

Dyma flwyddyn brysur i’r gefeillio wrth i Wasanaeth Gwirfoddoli Ewropeaidd (EVS) gael ei greu ym Mhlogonnec.

Mehefin : 26 o blant ysgol o Dregroes a Llandysul yn ymweld â Phlogonnec.

Gorffennhaf : Gwahoddir rhai pobl o Blogonnec i Landysul i wneud crêpes yn ystod yr wyl fwyd. Mae’n llwyddiant ysgubol! Yn rhy llwyddiannus efallai, gan na chafodd yr ymwelwyr o Blogonnec amser i adael y billig i weld yr ?yl!

Medi :

Rhydian Jones yn dechrau cynllun EVS 10 mis ym Mhlogonnec. Mae’n gweithio gyda ULAMIR, yn y ganolfan i blant yn Guengat, yn yr ysgolion cynradd, ac yn sôn am Gymru wrth drigolion Plogonnec.

Diwedd Awst : Taith gyfnewid i Blogonnec.


2002 Ebrill 28ain- 5fed May Am y tro cyntaf, 24 o blant ysgol o Blogonnec yn ymweld â Llandysul

Mai 8fed-11eg : 55 o bobl o Blogonne yn dilyn y plant ac yn ymweld â Llandysul.

Hydref 28ain : Lleisiau côr meibion o Lydaw, ‘Mouezh Paotred Breizh’ a chôr meibion o Gymru ‘A’r Ôl Tri’ i’w clywed yn eglwys Plogonnec. Mae 250 o bobl yn bresennol, ac wedi eu cyfareddu gan y gyngerdd.


2003

Mehefin : 26 o blant ysgol o Landysul a Thregroes yn aros am wythnos ym Mhlogonnec.

Medi : Cynllun EVS arall yn dechrau, yn Llandysul y tro hwn. Y nod terfynol yw creu gwe-fan ar y gefeillio a’r ddau bentref (rydych yn ymweld â hi yn awr!). Mae Katell Pennaneac’h yn profi bywyd yng Nghymru am 10 mis gan dreulio amser mewn ysgolion, swyddfeydd, theatrau lleol, gyda Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, ymysg profiadau eraill, ac mae’n rhoi sgyrsiau yngl?n â Llydaw i drigolion Llandysul a’r Fro.

Hydref 24ain-28ain Tua 50 o bobl o Gymru yn ymweld â Phlogonnec.


2004

Mae’r digwyddiadau yn parhau, mae’r ysgogiad yno o hyd!

Mai 20fed-23ain:

Dros drigain o bobl yn ymweld â Llandysul, nifer ohonynt yn dod am y tro cyntaf ar daith gyfnewid.

Mehefin 20fed-25ain:

45 o blant o Blogonnec, 30 o ysgol St-Econnec a 15 o ysgol St-Albin, yn ymweld â Llandysul gan aros yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog.

| | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0