Home page > Bro Gembre Pays de Galles > ARCHIVES 2005 en gallois > Gefeillio > 2005.6. 18-23 Gwibdaith plant o Landysul i Blogoneg

2005.6. 18-23 Gwibdaith plant o Landysul i Blogoneg

Ysgol Gynradd Llandysul Ein Taith i Lydaw 18fed-23ain o Fehefin 2005

Dydd Sadwrn 18fed o Fehefin

- Roedd y diwrnod mawr wedi cyrraedd o’r diwedd. Bu’n rhaid i holl blant blwyddyn chwech ysgol gynradd Llandysul ddihuno yn gynnar iawn gan ein bod yn mynd i Lydaw! Roedd yn daith hir, flinedig i ni y plant. Chwech awr yn y bws i gyrraedd Plymouth a saith awr ar y llong ac yna dwy awr o Roscoff i Ganolfan Mahalon lle roeddem yn aros! Dyna gyfanswm o bymtheg awr o deithio mewn un diwrnod!!!!! Serch hynny, roedd yn werth pob munud. Cyrhaeddom Mahalon tua canol nos a phawb wedi blino’n lan.

Dydd Sul 19eg o Fehefin

- Wedi cael brecwast ffrengig, neidiom i mewn i’r bws a bant a ni am Eglwys Plogonnec. Buom yn canu yno. Roedd y gwasanaeth yn wahanol iawn i Gymru, nid oeddwn yn deall gair ohono chwaith!

JPEG - 41.5 kb


- Ar ol canu roedd boliau pawb yn galw fel cloch yr eglwys felly aethom i fferm Mr a Mrs Huw a Wenna Bevan Jones. Cawsom groeso bendigedig yno ac roedd gwledd wedi ei baratoi ar ein cyfer. Roedd yno crepes siocled, rhai caws a chig mochyn a sudd oren ac afal ffres.

- Wedi i ni lenwi’n boliau aethom i barc antur nad oedd yn bell o fferm Huw a Wenna. Yn y parc roedd llawer o blant eraill yno. Cawsom hwyl yn mynd lawr y sleidiau igam ogam lliwgar a mynd ar goll yn y “maze”.

JPEG - 35.3 kb
JPEG - 36.6 kb
JPEG - 34.2 kb
JPEG - 40.7 kb
JPEG - 30.5 kb


- Teithiom yn ôl i Ganolfan Mahalon. Tra buom yn disgwyl swper aethom i chwarae pêl droed a gêm mochyn yn y canol. Cafwyd ciwcymber mewn hufen salad i ddechrau, ac yna fel prif gwrs cawsom lasagne a salad ac i orffen cafwyd bisgedi a saws afal. Roedd y swper yn flasus iawn. Cyn mynd i gysgu’r noson honno, bu tipyn o siarad a symud o un ystafell i’r llall er mwyn siarad gyda’n ffrindiau.

Dydd Llun 20fed o Fehefin

- Codom am 7.30 yn y bore ac yna teithiom i ysgol St Egonnec yn Plogonnec. Cafwyd croeso twymgalon gan ein ffrindiau, athrawon yr ysgol, Jean Luc a Catell.

JPEG - 29.2 kb
JPEG - 34.1 kb
JPEG - 34.2 kb


- Yn ystod yr bore buom yn chwarae bingo, coginio crepes, pancws bach, crymbl afal a salad ffrwythau ffres. Caswom ginio blasus eto gyda’n ffrindiau o Ffrainc, cawsom awr a hanner i ginio!!

JPEG - 19.8 kb


- Gwahanol iawn i Landysul! Yn y prynhawn aethom allan i’r cae i chwarae a chymryd rhan mewn gemau potes.

JPEG - 27.5 kb
JPEG - 34.3 kb
JPEG - 45.6 kb


- Wedi i’r ysgol orffen am 4.30 y prynhawn aethom i ymweld â phentref prydferth Locronan. Aeth rhai o’r plant i siopa am gardiau post ac eraill i fwyta hufen ia.

JPEG - 34.2 kb


- Teithiom yn ôl i’r Ganolfan yn Mahalon i gael swper. I ddechrau cafwyd tomatos ac india corn, cyw iar mewn saws madarch a ffa ffrenig ac i bwdin cafwyd banana. Aeth pawb i’r gwely yn gynnar y noson honno gan fod yr athrawon heb gael llawer o gwsg y noson gynt oherwydd s?n ni’r plant!!

Dydd Mawrth 21ain o Fehefin

Codi eto am 7.30 yr bore, brecwast ffrengig a bant a ni yn y bws am dref Douarnenez. Ymweliad cyntaf y dydd oedd amgueddfa cychod yn yr hen harbwr. Cafwyd hanes yr amgueddfa a’r ardal...

JPEG - 38.4 kb
JPEG - 32.1 kb
JPEG - 29.5 kb
JPEG - 33.5 kb


...cyn mynd allan i’r harbwr i ymweld â’r cychod o bob maint ac o bob cwr o’r byd. Aeth Paul y gyrrwr bws a ni i ben arall o dref Douarnenez cyn i ni gerdded tua milltir i lawr am bentref bach o’r enw Plomarc’h, lle cafwyd amser i chwarae, clonc fach gyda’n ffrindiau newydd heb anghofio bwyta ein picnic.

JPEG - 33 kb


JPEG - 40.9 kb
JPEG - 42.8 kb
JPEG - 43.5 kb


- Wedi bwyta llond bol rhaid oedd cerdded i’r traeth. Cafwyd amser ar y traeth i adeiladu cestyll tywod a golchi ein traed chwyslyd yn y môr glas, oer.

JPEG - 29 kb
JPEG - 34.8 kb


- Cyn troi am adre aethon i siopa mewn archfarchnad i brynu bwyd gogyfer a pharti canol nos (cyfrinach rhwng chi a ni yw hwn peidiwch dweud wrth yr athrawon!!!.) Wedi siopa aethom nôl i’r ganolfan yn Mahalon i ymolchi a gwisgo ein dillad gorau gan fod cyngerdd wedi ei drefnu ar ein cyfer. Hannah oedd y ddynes trin gwallt a bu wrthi am hir yn brwsio, plethu a chyrlio gwallt pawb. Chwarae teg mae’n dilyn ôl traed ei mhodryb!

- Aethom nôl i neuadd ym Mlogonnec er mwyn cyfarfod gyda’n ffrindiau a chael gwledd arall i fwyta. Bu plant Ysgol St Egonnec yn perfformio eitem gerddorol a buom ni yn canu. Mrs Dafydd oedd yn ein harwain. Bu rhai ohonom yn crio wrth i ni adael ein ffrindiau.

JPEG - 34.5 kb
JPEG - 26.3 kb
JPEG - 29.1 kb
JPEG - 28.7 kb


- Wedi i ni gyrraedd nôl yn Mahalon aeth pawb am y gwely, wel dyna beth oedd yr athrawon yn ei feddwl, ond cafwyd parti canol nos i ddathlu penblwydd Ceris. Roedd Stacey wedi gwisgo lan fel ffermwr dwl! Wel dyna hwyl a gawsom!

Dydd Mercher 22 o Fehefin

- Codi am 8 y bore brecwast ffrengig am y tro olaf. Daeth Jean Luc gyda ni i Quimper i siopa mewn archfarchnad anferthol. Bum yn prynu anrhegion i’r teulu yno, roedd popeth yn edrych mor wahanol. Teithiom yn ôl i’r ganolfan ym Mahalon i gael cinio. I ddechrau cafwyd cous cous ac yna porc mewn saws pinafal a pys ac yna hufen iâ i bwdin. Ymunodd Catell a ni gogyfer a’r daith lawr i Haliotika i ymweld ag amgueddfa bysgod enfawr. Cawsom gyfle i fynd o amgylch yr harbwr lle roedd y llongau yn dod a’r pysgod i mewn ac hefyd aethom i mewn i’r ocsiwn bysgod. Roedd un pysgotwr wedi dala siarc!

JPEG - 44 kb
JPEG - 36.4 kb


- Yna rhaid oedd dywchwelyd i’r ganolfan i ddechrau pacio ein bagiau a chael swper. Wedi swper rhaid oedd mynd i’r gwely yn gynnar gan ein bod yn codi’n gynnar. Cafwyd cystadleuaeth brwd rhwng ystafelloedd. Roedd yr ystafelloedd yn daclus iawn meddai’r athrawon. Daniel a Niall oedd yn fuddugol.

JPEG - 50.1 kb


Dydd Iau 23ain o Fehefin

Clywed swn - 4.45 y bore - felly roedd rhaid codi, ymolchi ac yna gorffen pacio ein bagiau ac yna mynd yn syth ar y bws. Teithio ar y bws a phawb yn cysgu. Cafwyd brecwast ar y bws. Cyrraedd St Malo a phawb wedi blino’n lan. Buom ar y llong am wyth awr, yn gwylio fideo a chafwyd cinio hyfryd - sglodion wel dyna beth oedd blasus. Cyrraedd Portsmonth am 7 yr hwyr ac yna teithio ar y bws am adref a phawb wedi blino a rhai yn chwyrnu! Roedd pawb yn hapus iawn pan gyrhaeddon nôl yn Llandysul am hanner nos ac roedd ein rhieni yn weddol falch o’n gweld hefyd. Cawsom amser bendigedig yn Llydaw a diolch yn fawr i’r athrawon am edrych ar ein holau a bod yn dipyn o sbort.

Pob hwyl ! Kenavo !

Portfolio

| | Site Map | Follow-up of the site's activity RSS 2.0